NO585上海模特凯竹BuiBui46P凯竹秀人网

NO585上海模特凯竹BuiBui46P凯竹秀人网

腹哀上行三寸半,食窦上行三寸间,天溪上行一寸六,胸乡周荣亦同然。[2]从阳池出臂外两骨之间,外关、支沟、会宗、三阳络、四渎、  天井等穴,上贯肘,清冷渊穴也,从清冷渊穴循臂臑外,  上肩消泺、臑会、肩□、天□穴,从天□穴而交出足少阳经之后,  入缺盆,布膻中,散络心包,下膈内而循行之分,皆属三焦经也。

 钩割后抽风桔,硝黄车黑细芩风,茺蔚丸芩石决黑,军芩山药地黄茺。【注】[1]椒疮风粟之证,或起于睑边,或生于胞内,眦泪多难睁,沙涩摩睛疼  [2]粟疮如粟,其形黄软,属脾经风热而成;椒疮如椒,其形红硬,属脾  [3]并宜□洗出血,服除风清脾饮,椒疮倍芩连生地,风粟倍荆芥防风。

桔梗 茺蔚子 柴胡 防风 黄芩 黑参 芒硝 大黄各等分   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后,去渣温服。[8]外踝以下至地,长一寸。

[4]若夫损伤杂证,论中不及备载者,俱分门晰类,详列于后,学者宜尽伤损之证而喘咳者:   [1]若因出血过多,面黑胸胀,胸膈痛而发喘者,乃气虚血乘于肺也,急   用二味参苏饮,缓则难救。凡挑疔根先出紫黑血,再挑刺至鲜血出,以知痛为止;随填拔疔散令满,以万应膏盖之,过三、四时,拨去旧药,易以新药;若药干无水不痛者,此挑法未断疔根也,再深挑之,必以上药知痛,药入水流为率;三、四日后,疮顶干燥,以琥珀膏贴之,令疔根托出,换九一丹撒之,黄连膏抹之,外盖白膏药生肌敛口。

若伤口大者,不能外缝,以陀僧膏护贴,候自溃脓,即按溃疡门治法。务宜存性,娶出色黑如炭为度。

但发表、攻里、托里、消毒等法,及肿溃外治,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[3]如兼腹胀呕吐,宜用六君子汤。

Leave a Reply